Här beskriver vi ganska ingående hur vi har arbetat i den första fasen av projektet.
Material som vi har använt kan du ladda ner här.

Här kan du se en film som vi gjort om arbetet under workshopparna. En längre på 2.40 min och kortare på 1.30 min.

I analys- och planeringsfasen har vi skapat medvetenhet kring ökad digitalisering inom vård och omsorg. Vi har väckt intresse kring digital kompetensutveckling och skapat delaktighet hos 5800 medarbetare och chefer. Vi har ställt frågor kring vilken kompetens man har och vilka olika kunskapsnivåer man ligger på.

Men framförallt har vi nyfiket tagit reda på inställningen till det nya digitala som kommer och hur man känner inför att ens arbete kommer bli mer digitaliserat. Vad betyder det egentligen?  Är det något som känns hotande och i så fall vad och på vilket sätt. ”Jag vill ju ta hand om människor, jag är inte någon it-tekniker”. Eller är det så att man tycker det ska bli spännande och ser nya möjligheter? Vilken digital ”kompetens” som man naturligt använder sig av privat skulle kunna användas även i jobbet? Allt handlar om att skapa värde för de vi är till för. Hur använder vi oss av de digitala möjligheterna för att kunna göra ett ännu bättre jobb?

Vi har lagt tid på att utforska vad som ligger under ytan som kan både stjälpa och hjälpa att vi börjar använda digitala verktyg och tjänster i arbetet. När vi har koll på det kan vi på ett bra sätt få till ett förändrat arbetssätt. För det kommer. Den process vi har valt grundar sig på att vi ville ha en stark förankring och delaktighet hos medarbetarna.

Vi inledde arbetet med att träffa 223 första linjens chefer på sju frukostmöten för att förankra projektet och berätta om upplägget för den här fasen. Upplägget gick ut på att cheferna skulle hålla tre workshoppar med sin arbetsgrupp under mars-maj. Det kunde vara under tre arbetsplatsträffar eller så kunde man hålla samtliga workshoppar under en hel planeringsdag. Olika verksamheter valde att göra det på olika sätt. Anledningen till att cheferna skulle hålla i workshopparna var bland annat att de skulle kunna ha en direkt dialog med sina medarbetare om digitalisering, känna av vilka med- och motkrafter som finns och att förändringsarbetet förankrades direkt hos medarbetana, de som ska få det att hända.

Tack vare våra engagerade DigIT koordinatorer, en i varje stadsdel/kommun har vi nått drygt 5800 medarbetare och chefer som har gjort workshopparna under våren. Cheferna gjorde ett helt fantastiskt arbete där möjligheter och farhågor diskuterades. Vi i projektgruppen gjorde, ungefär i mitten av arbetet, en turné och träffade fjorton stadsdelar/kommuner för att göra en temperaturmätning och stämma av hur arbetet gick, hur upplägget av workshopparna fungerade och vilka frågor man dittills hade stött på. Vi har även varit delaktiga i ett tiotal workshoppar som åskådare.

 

DSC_0469Den återkoppling vi fick var att man tyckte att det varit roligt att arbeta i formatet med workshoppar. De flesta medarbetare har förståelse för och ser det som naturligt att man även inom omsorgen ska använda sig av de möjligheter som nya digitala verktyg ger. Många frågor har dock uppkommit kring att man anser att man idag saknar tillräckligt bra eller rätt utrustning i form av t ex smarta telefoner och uppkoppling. Medarbetarna har också gett uttryck för att man känner en oro för att digitalisering kan göra att man tappar det personliga mötet. Många medarbetare ser samtidigt att ökad digitalisering i arbetet kan ge upphov till helt nya personliga möten!

Efter den andra workshoppen har alla medarbetare gjort en självskattning om sin digitala förmåga. Vi kommer analysera alla öppna svar från workshopparna och självskattningen och återkomma med resultatet.

I alla projekt för Europeiska socialfonden lyfter man in frågor kring jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Workshop 3 har gått ut på att diskutera hur de digitala möjligheterna kan hjälpa oss att jobba ännu bättre med dessa perspektiv.

Resultatet från analys- och planeringsfasen ligger till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som vi under genomförandefasen erbjuder från hösten 2016 till och med våren 2018. Vi satsar på att höja den digitala kompetensen både hos enskilda medarbetare och på hela arbetsplatsen. Vi erbjuder bland annat medarbetare att bli ”DigIT-ombud” på arbetsplatserna. Det innebär att man är en kollega som tycker det är lite extra kul att jobba med det digitala och som man kan fråga lite mer.