Genomförandefasen i projektet pågår fr o m september 2016 t o m september 2018. Under två år ska drygt 3000 medarbetare och chefer delta i utbildningsinsatser för att öka den digitala kompetensen.

Projektplan DigIT
Presentation DigIT

Lärarledda utbildningar

DigIT tillhandahåller lärarledda utbildningar med en omfattning på ca 100 kursstarter på två år. Samtliga utbildningar har kvalitetssäkrats utifrån det Europeiska ramverket DigComp.
Ämnena är:

IT i vård och omsorg
Grundläggande datorkunskap
”Hur funkar det”
Bildhantering
Outlook för chefer
Word grundkurs
Word avancerad
Excel grundkurs
Excel avancerad
Google
Powerpoint avancerad
Cirkelledarutbildning
Språkombudsutbildning
Arbetsplatslärande för chefer

Webbutbildningar

Med start oktober 2017 har vi tillhandahållit webbaserade utbildningar i Kunskapsbokens utbildningsportal. 2000 personliga licenser har fördelats till projektdeltagare. Vi har tillhandahållit 12 olika utbildningar inom Officepaketet, allmän IT-kunskap, IT-säkerhet, Mobilt bank-ID, arbetsplatslärande och effektiv kommunikation.

Arbetsplatslärande

En modell för arbetsplatslärande har skapats. DigIT-ombud, språkombud och cirkelledare har utbildats för att stötta i det arbetsplatsnära lärandet. Återkommande nätverksträffar har kompletterat riktade utbildningar. 240 DigIT-ombud, 130 språkombud och 190 cirkelledare har varit aktiva i DigIT och stöttat chefer och kollegor på arbetsplatserna.

DigIT-ombud

Varje kommun och stadsdel utser så många DigIT-ombud man tycker behövs. DigIT-ombuden är medarbetare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och socialpsykiatri som även har som uppdrag att ge stöd i digital utveckling till kollegor och chefer på arbetsplatsen och medverka i arbetsplatslärandet. Ett DigIT-ombud är någon i arbetsgruppen som har både chefens och kollegors förtroende och som är intresserad av digital utveckling. DigIT-ombudens arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på omständigheterna och organisationen på arbetsplatsen.

I uppdraget som DigIT-ombud ingår att:

  • vara ett stöd för chef och kollegor i digital utveckling
  • medverka i arbetsplatslärandet
  • hålla sig uppdaterad på digital teknik och utveckling och omvärldsbevaka
  • delta vid projektets nätverksträffar för DigIT-ombud
  • delta i eventuella lokala nätverksträffar

Utbildning och nätverksträffar för DigIT-ombuden erbjuds inom ramen för projektet.

Cirkelledare

Intresset för att kunna använda surfplattor och smartphones har blivit större och större både som nöje och stöd såväl i arbetslivet som i vardagen. Cirkelledare är någon som på ett enkelt sätt lär sina kollegor grunderna i att hantera surfplatta/smartphone.

Kursmaterialet för Att leda ”Alla kan surfa” är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i studiecirkel.

En cirkelledare har grundläggande kunskaper i bland annat ledarrollen, gruppen, kommunikation och dialog samt studiecirkeln som arbetsform. Du har kunskaper om hur man hur man kan utnyttja digitala möjligheter i lärandet samt ett pedagogiskt förhållningssätt för enskilt och gemensamt lärande.

Tanken är att du som utbildad cirkelledare med stöd av DigIT kan leda en studiecirkel för kollegor och andra medarbetare i kursen Alla kan surfa. Som cirkelledare har du möjlighet att låna en studiecirkelväska med studiematerial, 6 st Ipads samt handledarstöd.

Språkombud

Som språkombud har du ett särskilt ansvar för språkfrågorna på arbetsplatsen. Det kan handla om att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning eller att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, men också om hur skriftliga rutiner fungerar och hur språket kan göras klart och tydligt så att kommunikationen underlättas. I det arbetet har du stöd av digitala verktyg och hjälpmedel som exempelvis rättstavningsverktyg och översättningsappar.

I uppdraget som språkombud ingår att:

  • Ha tillgång till metoder som kan hjälpa kollegorna att utveckla språket
  • Kunna använda digitala verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
  • Veta hur den muntliga och skriftliga kommunikationen på arbetsplatsen kan förenklas och göras tydligare
  • Ha tillgång till metoder som medverkar till hela arbetsplatsens lärande och kommunikation

 

Chefsseminarier

Den ökade digitaliseringen inom vård och omsorg ställer nya och andra krav på ledarskapet. DigIT har erbjudit cheferna en serie seminarier under hela projekttiden med olika teman i syfte att stödja i ledarskapet. Chefsutbildning i arbetsplatslärande har genomförts.

Intern och extern utvärdering

Efter varje avslutad kurs, nätverksträff och seminarium har vi skickat en utvärderingsenkät till deltagarna. Egna uppföljningen har huvudsakligen fokuserat på enskilda kurser et c i syfte att vidareutveckla aktiviteterna och bibehålla en god kvalitet.

Externa utvärderingen har haft ett bredare fokus för att säkerställa att projektet är på väg mot målet, där projektet som helhet och resultaten granskas med utgångspunkt i enkätundersökningar bland deltagare, interjuver med koordinatorer och andra nyckelpersoner.

Spridning

Under genomförandefasen har DigIT även spridit projekterfarenheter på MVT-mässan (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa) januari 2018, Vitalis i Göteborg april 2018 och under Almedalsveckan juli 2018.

De medverkande efter DigIT:s seminarium på MVT-mässan januari 2018

På konferensen E- hälsa, digitalisering och välfärdsteknik i september 2018 har både DigIT och Botkyrka kommun, som en av flera samverkansparter, presenterat arbetet med att öka den digitala kompetensen bland medarbetare i vård och omsorg. I Botkyrka har en digitaliseringsstrategi tagits fram och förankrats i alla led. De centrala kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i projekt DigIT har följts upp lokalt i Botkyrka. Nätverksträffar och lokala studiecirklar är två exempel.