Utvecklingen till det digitala samhället går snabbt och Stockholmsregionen behöver höja den digitala kompetensen hos sin vård- och omsorgspersonal för att hålla jämna steg med utvecklingen och trygga kompetensförsörjningen i framtiden. Inom EU såg man samma sak generellt i medlemsländerna och Europeiska socialfonden utlyste medel som Stockholms stad tillsammans med ett antal kommuner i Stockholms län sökte och projektet DigIT kom till.

DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri. Syftet med projektet är dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, de vi är till för, nu och i framtiden.

Projektet startades i januari 2016 och samarbetsparter är Stockholms stad med samtliga fjorton stadsdelar och elva kommuner i Stockholms län. Stockholms stad är projektägare. Projektet löper till och med november 2018.

Projektet är uppdelat i tre faser. Den första är en analys- och planeringsfas där vi kartlägger inställningen till den digitala utvecklingen och den faktiska digitala kompetensen hos medarbetarna i samtliga kommuner. Europeiska socialfonden lägger stor vikt vid att medarbetare och verksamhet involveras i denna fas. Du kan läsa mer om denna fas här. Med den kunskap vi får där lägger vi upp arbetet för nästa fas som är genomförandefasen. Här erbjuds olika kompetensutvecklingsinsatser både på grundläggande och påbyggnadsnivå, bland annat stöd för chefer att leda i digital förändring och att organisera arbetsplatslärande. Den tredje fasen är en avslutningsfas där projektet utvärderas, resultaten presenteras på en slutkonferens och vi skriver en slutrapport.

Här kan du läsa projektets ansökan till Socialfonden ››

 

Analyser om DigIT

Analys av svaren från workshopparna>>

Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Här kan du läsa mer om Socialfonden ››