Här finner du en ordlista över vanligt förekommande begrepp och förkortningar som används inom projektet DigIT.

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

De vanligaste formerna av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) är tecken som stöd, foton, symboler, bilder, konkreta föremål eller talande hjälpmedel. Bilder eller text kan sättas samman till kommunikationskartor
och kommunikationsböcker eller användas direkt på en surfplatta,
smartphone eller dator.

Användarvänlighet

När en produkt eller tjänst är enkel, logisk, effektiv och intuitiv att använda, dvs. att det inte behövs någon särskild instruktion.

Användbarhet

”Användbarhet” syftar till det samma som ”användarvänlighet”, med tillägget att sidan ska fylla en funktion, en nytta.

Digitala arbetssätt

När man använder digitala teknik i sitt arbete, t.ex. vid dokumentation, registrering av arbetstid, möte på distans m.m. Motsatsen till manuellt/på papper.

Digital teknik

Digitala produkter och tjänster. Se även ”digitala produkter” samt ”digitala tjänster”. Särskilj från ”välfärdsteknik”.

Digitala produkter

En produkt som kan användas för att skapa, visa, distribuera, modifiera, lagra, hämta, sända och ta emot information elektroniskt i en digital form. T.ex. persondatorer  och enheter (t.ex. en stationär, bärbar dator, netbook, tablet PC, smarta telefoner, handdatorer med mobiltelefonanläggningar, spelkonsoler, mediaspelare, e-boksläsare), digital-tv, robotar.

Digitala tjänster

Tjänster som kan levereras via digital kommunikation, t.ex. internet, mobiltelefonnätet som kan omfatta leverans av digital information (till exempel datainnehåll) o / e transaktionstjänster. De kan vara antingen offentliga eller privata, t.ex. e-förvaltning, digitala banktjänster , e-handel, musiktjänster (t.ex. Spotify), film / tv-tjänster (t.ex. Netflix).

E-hälsa

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

E-tjänster

Offentliga e-tjänster är en service som företag och enskilda kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Den tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.

Grundläggande digital kompetens

Kunskap inom områdena informationsbehandling, kommunikation, skapa innehåll, säkerhet och problemlösning.

Horisontella principerna

Inom Europeiska Socialfonden utgörs de horisontella principerna av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering (likabehandling).

IKT

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (eng. Information and Communication Technology, ICT), är den del av lT som bygger på kommunikation mellan människor.

Informatik

Vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet innebär att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

Informationsteknik

Samlingsbegrepp för datorteknik och telekommunikation i samverkan.

Innovation

Innovation handlar om nya sätt att skapa värden för samhälle, företag och människor. Musiktjänsten Spotify är en innovation som spridits ¡ hela världen, även Skatteverkets e-deklaration är en innovation. En innovation kan vara en vara eller tjänst, en ny arbetsprocess eller ett nytt sätt att kommunicera med kunder. När innovationen används och sprids blir den värdefull.

Interoperabilitet

Interoperabilitet är förmågan att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Vanligtvis lyfts teknisk, juridisk, organisatorisk samt semantisk (innehållsmässig) interoperabilitet fram.

IoT

Förkortning av ”Internet of Things”.

Kvalitet

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Open data

Se ”öppna data”.

Telemedicin

Hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik

Trygghet

Trygghet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnande. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer.

Välfärdsteknik

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktIvitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Välfärdsteknologi

Läran om välfärdsteknik.

Öppna data

Information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.