9 kommuner i Sydsverige deltar i ESF-projektet DigiLitt.kom som syftar till att öka den digitala kunskapen och användandet av digitala verktyg inom vård och omsorg. Det gjordes en gemensam ansökan till ESF och genomförandefasen startar under hösten 2018 men projektet innefattar olika strategier i de respektive kommunerna: i en kommun utbildas cheferna, i en annan LSS-personal och i en tredje all personal på två boenden. Centrala projektledare är Daniel Smedberg och Jessica Arvidsson.

Hörby kommun i Skåne, och den lokala projektledaren Torbjörn Boklund, arbetar med att utbilda 50 e-hälsocoacher som ska vara verksamma inom boenden, hemtjänst och LSS-verksamhet. Första steget har varit att prata med cheferna, delprojektledaren har även spridit information genom att besöka arbetsplatsträffar på enheterna. Därefter har en enkät skickats där medarbetare kan anmäla sig till utbildningen. Paul Davidsson, som är e-strateg i Hörby menar att en e-hälsocoach inte behöver vara den som redan kan allt, men som har ett stort intresse, vill lära sig mer och sprida kunskap.

I nuläget lutar det åt att utbildningen ska handla om ledarskap i förändring och även innefatta verktygen som används inom verksamheten, för att exempelvis dokumentera. Nu i vår befinner sig Hörby i analysfasen då man bland annat tar reda på vad medarbetarna vill lära sig, undersökningar görs bland ca 400 personer.

Hörby kommun har även licenser för webbutbildningar hos Kunskapsboken, även om det i nuläget inte är avgjort vilka utbildningar som blir aktuella. Förhoppningen är att projektet ska öka kunskapen och intresset för digitalisering. Paul Davidsson menar att en av vinsterna med digitalisering är förändrade beteenden som i sin tur frigör tid att göra annat.