ESF projektet DigIT höll halvtidskonferens den 7 november, i 1600-talshuset Piperska Muren på Kungsholmen. Dagen började med att projektledare Helen Starkman presenterade projektet. Moderatorn Gabriella Ahlström tog vid och höll en introduktion till dagens upplägg. Hon hade ett samtal med Bengt Larsson, utvecklingschef på Stiftelsen Äldrecentrum, som var med vid projektets uppstart. Han tog bland annat upp utmaningar och möjligheter med DigIT jämfört med tidigare projekt.

Efter en kaffepaus var det dags för Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig
Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB och särskild utredare av den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Hon poängterade att det är viktigt att inte behandla alla över 65 år som en homogen grupp, utan att se de olika behov, intressen och kunskaper som finns. Hon menar att de bästa tekniska innovationerna är nära knutna till verksamheterna och de verkliga behoven. Den viktigaste egenskapen hos den som sköter omsorgen – vare sig det är en människa eller maskin – är att förstå just enskilda behov och önskemål, att kunna ”läsa mig”.

Nästa punkt i programmet var Niga Hamasor, Jan Hylén och Karin Sjöberg Forssberg från VETA Advisor, som presenterade en pågående utvärdering av projektet.
En av lärdomarna man kan dra av utvärderingen hittills är att på vissa arbetsplatser upplevs det att projektet och andra utvecklingsinsatser kan krockar med varandra, medan man på andra ställen lyckas kombinera insatserna och även få synergieffekter.

VETA Advisor

Efter lunch ledde VETA Advisor gruppdiskussioner kring frågan:
Vad behövs för en fortsatt utveckling av det digitala arbetet i din verksamhet?
Grupperna kom bland annat fram till att man behöver beskriva mål och syfte, identifiera nuläget och att tillvara tidigare kunskaper, både i den egna organisationen och utifrån. Det talades också om tydligare ledningsstrategier, att skapa tydliga strukturer för att lära av varandra, och att exempelvis arbeta mer med IT-strateger. En idé konkret kopplat till projektet är en DigIT-certifiering till de samverkansparter som uppfyller sitt åtagande i projektet och har en strategi att arbeta vidare med digitalisering i arbetet.